Terms and conditions

General Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN MEMBERSHIPS

Algemeen

 1. Gehanteerde begrippen

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst inhoudende het afnemen van een Membership, alsmede op leveringen en diensten van HNK.

“btw”: belasting toegevoegde waarde zoals bedoeld in Wet op de omzetbelasting 1968, belasting opgelegd in overeenstemming met Richtlijn 2006/112 en/of enige andere belasting geheven over toegevoegde waarde

“Fair use”:het door HNK gehanteerde fair-use policy, zoals uiteengezet in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden “Gebruiker”: de natuurlijke persoon die door de Member is gemachtigd gebruik te maken van een Werkplek binnen HNK.

“HNK”: HNK Vastgoed B.V., dan wel een aan HNK Vastgoed B.V. gelieerde entiteit

“HNK-Locaties”: de bij HNK in eigendom zijnde vestigingen waarbinnen de Memberships geldig zijn. HNK behoudt zich het recht voor het aantal vestigingen te wijzigen. Een lijst van actuele vestigingen kan worden gevonden op de Website. “Huishoudelijk Reglement”: het op de Gebruiker van toepassing zijnde huishoudelijk reglement, welke per HNK-Locatie kan verschillen.

“Member”: de contractuele wederpartij van HNK, zijnde de afnemer van het Membership.

“Membership”: het type dienst dat door de Member wordt afgenomen van HNK ten behoeve van een Gebruiker respectievelijk Gebruikers. De keuze voor het type Membership wordt gemaakt via de Website en wordt vastgelegd in de overeenkomst.

“Privacy-Verklaring”: de Privacy Verklaring van toepassing tussen HNK, de Member en de Gebruiker, waarin wordt omschreven welke persoonsgegevens met welke grondslag en met welk doel door HNK worden verwerkt. De Privacy-Verklaring is gepubliceerd op de Website.

“Website”: www.hnk.nl

“Werkplek”: een ergonomisch ingerichte werkplek, een meetingroom en/of een workspace for a day.

Overeenkomst

 1. Totstandkoming overeenkomst (het “Membership”)

Via de Website vult de Member de gevraagde gegevens in en selecteert de Member het gewenste Membership. Door op de Website akkoord te geven op het geselecteerde Membership, op de Privacy-Verklaring en deze Algemene Voorwaarden, door op de daartoe bestemde online “button” te klikken, is sprake van aanbod en aanvaarding en komt een overeenkomst tot stand tussen de Member en HNK. Elke betalingsverplichting van de Member ontstaat uit hoofde van de overeenkomst (wijze van betaling en exacte betaalmoment is afhankelijk van het gekozen Membership) en/of door het gebruik van aanvullende leveringen en diensten. Van de overeenkomst ontvangt de Member een schriftelijke bevestiging per e-mail op het door de Member opgegeven e-mail adres. Op deze gesloten overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden en de Privacy-Verklaring van toepassing. De overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst voor de levering van diensten en op geen enkele wijze als een huurovereenkomst.

 1. Verhouding HNK, Member en Gebruiker

De overeenkomst komt tot stand tussen HNK en de Member. De Gebruiker is een door de Member gemachtigde natuurlijke persoon die daadwerkelijk gebruik maakt van een Werkplek binnen een HNK-Locatie en/of aanvullende leveringen en diensten afneemt. De Member staat ervoor in dat de Gebruiker zich houdt aan de ter plaatse geldende wet- en regelgeving en aan deze Algemene Voorwaarden (waaronder mede te verstaan de Fair Use policy en het Huishoudelijk Reglement). De Gebruiker dient de aanwijzingen van HNK personeel op een HNK-Locatie op te volgen. Ook accepteert de Member dat in het geval de Gebruiker aanvullende leveringen en diensten afneemt binnen een HNK-Locatie, dat een betalingsverplichting van de Member tot stand komt richting HNK. De Member is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het handelen van een Gebruiker.

 1. Welke diensten vallen binnen een Membership

HNK stelt op basis van beschikbaarheid binnen de HNK-Locaties een Werkplek ter beschikking aan de Gebruiker. Er is geen sprake van een recht op een vaste Werkplek (zie ook het Huishoudelijk Reglement). Gebruik van de Werkplek is op basis van beschikbaarheid en inclusief energieverbruik en internet (op basis van Fair Use). Gebruik van de Werkplek binnen een HNK-Locatie is op basis van beschikbaarheid en reservering vooraf. Hetzelfde geldt voor aanvullende leveringen en diensten binnen een HNK-Locatie. Het reserveren vindt plaats in de app omgeving en/of bookingstool via de Website. Meer informatie over de app / boekingen vindt men op de Website.

 1. Aanvullende leveringen en diensten

De Member respectievelijk de Gebruiker kan op een HNK-Locatie aanvullende leveringen en diensten afnemen. De beschikbare leveringen en diensten kunnen afhankelijk zijn van de specifieke HNK-Locatie en beschikbaarheid. De per HNK-Locatie beschikbare leveringen en diensten staan weergeven op de Website en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. HNK is gerechtigd de prijs voor leveringen en diensten aan te passen, bijvoorbeeld in het geval leveranciers een hogere prijs rekenen aan HNK.

 1. Overdraagbaarheid

De Member kan het Membership niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen. Ook is het de Member niet toegestaan individuele rechten op verplichtingen aan een derde over te dragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:82 lid 2 BW. HNK is gerechtigd het Membership aan een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen. HNK zal het Membership alleen overdragen aan een derde van goede naam en faam.

Gebruik

 1. Kantoorgebruik

De Werkplek mag alleen door een Gebruiker worden bestemd om te worden gebruikt voor kantoordoeleinden. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het adres van de HNK-Locatie op te geven als correspondentieadres/postadres. Evenmin is het toegestaan de HNK-Locatie in het handelsregister van de KvK op te geven als feitelijke en/of juridische plaats van vestiging. Deze verboden gelden voor zowel de Member als de Gebruiker. HNK handhaaft deze afspraak actief. Bij niet nakoming is HNK gerechtigd het Membership per direct schriftelijk door opzegging te laten eindigen.

 1. HNK - openingstijden

Gebruik van een Werkplek door een Gebruiker vindt plaats gedurende de openingstijden van een HNK-Locatie. De openingstijden staan weergegeven op de Website en kunnen aan wijziging onderhevig zijn (ook ten aanzien van, om een voorbeeld te noemen, onderhoudswerkzaamheden en/of calamiteiten).

 1. Huisregels

De Gebruiker dient zich dusdanig te gedragen dat geen overlast wordt veroorzaakt. Deze en andere huisregels zijn neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement geldt binnen de HNK-Locaties. De Member alsmede de Gebruiker zijn daaraan gebonden. Het toepasselijke Huishoudelijk Reglement ligt op elke HNK-Locatie ter inzage bij de locatiemanager en is tevens in te zien in de app-omgeving. Het Huishoudelijk Reglement kan aan wijziging onderhevig zijn.

 1. Fair Use

Gebruik van de Werkplek (waaronder ook te verstaan nutsvoorzieningen en internet) en leveringen en diensten geschiedt op basis van Fair Use. Onder “Fair Use” verstaat HNK dat de Gebruiker in redelijkheid gebruik maakt van de ter beschikking gestelde (digitale) middelen, redelijk gezien de aard van het gebruik (Werkplek in een zakelijke kantooromgeving, werkgerelateerd) en hetgeen redelijkerwijs in een vergelijkbare setting door een gemiddelde Gebruiker aan (digitale) middelen wordt gebruikt. In het geval HNK van mening is dat geen sprake is van Fair Use, zal daarvan ter plaatse mededeling worden gedaan. Wordt het gedrag na de mededeling niet aangepast, dan volgt een schriftelijke waarschuwing aan de Gebruiker en Memer. Wordt het gebruik naar aanleiding van de schriftelijke mededeling wederom niet aangepast, dan behoudt HNK zich het recht voor de Gebruiker de toegang tot HNK-Locaties te ontzeggen.

 1. Service Level

HNK spant zich in de Werkplek functioneel ter beschikking te stellen aan de Gebruiker (waartoe ook wordt verstaan een functioneel internet acces point/ WIFI). Aanvullend spant HNK zich in de aanvullende leveringen en diensten op de afgesproken momenten, of anders zo spoedig mogelijk, te leveren dan wel te laten leveren. Ondanks de inspanning van HNK, kan het voorkomen dat de Werkplek en/of de aanvullende leveringen en/of diensten incidenteel niet, niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn. Denk dan aan een calamiteit, onderhoud (correctief dan wel preventief), overmacht en/of onvoorziene omstandigheden, etc. In het geval van niet, niet volledige en/of niet tijdige beschikbaarheid, spant HNK zich in de Gebruiker een alternatieve Werkplek te bieden binnen, dan wel aanvullende leveringen en diensten te leveren of te laten leveren vanuit, een andere HNK-Locatie. Dat kan, ondanks de redelijke inspanningen van HNK, op een ander moment zijn dan initieel overeengekomen. HNK is niet aansprakelijk voor het niet, niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn van een Werkplek (waartoe ook wordt verstaan het niet of niet voldoende beschikbaar zijn van internet acces / WIFI). Evenmin is HNK aansprakelijk voor het niet, niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn van aanvullende leveringen en diensten (die HNK grotendeels inkoopt bij derden).

 1. Aansprakelijkheid

In aanvulling op andere afspraken in deze Algemene Voorwaarden aangaande aansprakelijkheid, is elke aansprakelijkheid van HNK voor gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan schade die niet een direct gevolg is van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Voorbeelden daarvan zijn: winstderving, omzetderving, productieverlies, beschadiging van data, waardevermindering (daaronder ook verstaan verlies van besparingen, fiscale voordelen die teniet gaan, etc). Elke aansprakelijkheid van HNK is beperkt tot maximaal de som van de door de Member aan HNK betaalde Membership vergoeding op jaarbasis (januari – december), met een maximum van €25.000,--.

 1. Internet acces point - WIFI

HNK levert ten behoeve van het gebruik van de Werkplek door de Gebruiker draadloos internet via een open/ publiek netwerk. Het is aan de Gebruiker zelf de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering en antivirus protectie) welke de Gebruiker noodzakelijk acht. HNK is niet aansprakelijk voor schade aan ICT-systemen en hardware van de Member/ Gebruiker.

 1. Verzekeringen

De Member beschikt over een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarop de belangen van de Gebruiker zijn meeverzekerd. HNK is niet aansprakelijk voor schade aan, en/of diefstal van, eigendommen van de Gebruiker en/of van de Member.

Screening Member en privacy

 1. Screening

Op grond van governance wet- en regelgeving van toepassing op HNK, dient HNK bepaalde specifieke controles uit te voeren en/of onderzoek te doen naar de Member als onderdeel van het klant acceptatie proces. Voor zover van toepassing, kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) gelden dat HNK voor bepaalde vormen van dienstverlening een cliëntenderzoek verricht. Ook kan HNK gehouden zijn een onderzoek in te stellen naar mogelijk ongebruikelijke transacties. In dat verband moet HNK vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (“Ultimate Beneficial Owner” of “UBO”) is van de Member. Deze controles worden uitgevoerd door HNK ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, maar ook gedurende de looptijd daarvan. De Member verleent aan de onderzoeken van HNK zijn medewerking. Indien uit voorafgaand en/of regulier onderzoek mocht blijken dat HNK bezwaren heeft tegen de Member, dan behoudt HNK zich het recht voor om de overeenkomst niet met Member te sluiten dan wel de overeenkomst met directe ingang (tussentijds) te beëindigen. Waar nodig kan HNK ertoe besluiten een melding te doen aan de Financial Intelligence Unit, www.fiu-nederland.nl. Indien HNK op deze grond de overeenkomst niet aangaat c.q. met directe ingang opzegt, is zij tot generlei schadevergoeding verschuldigd.

 1. Persoonsgegevens

HNK verwerkt persoonsgegevens. HNK beschikt over persoonsgegevens omdat de Member en/of de Gebruiker deze aan HNK verstrekt ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. HNK is gerechtigd persoonsgegevens van de Member en van de Gebruiker te verwerken, aan derden te verstrekken en door te geven, op voorwaarde dat dit plaatsvindt: a) ter uitvoering van deze overeenkomst, daaronder mede te verstaan het verstrekken van persoonsgegevens aan onderhoudspartijen en/of dienstverleners waarmee HNK een overeenkomst heeft gesloten ter uitvoering van de overeenkomst met de Member; b) teneinde de Member alsmede de Gebruiker toegang te geven tot de HNK app waarbij de Werkplek alsmede aanvullende leveringen en diensten kunnen worden gereserveerd; c) voor het verstrekken van informatie over nieuwe of voor de Member/Gebruiker nuttige producten, leveringen en diensten van HNK of andere organisaties, die HNK voor de Member/Gebruiker interessant acht in het kader van het gebruik van een Werkplek; d) ter voldoening –in dien van toepassing – aan de Wwft en/of screeningsverplichtingen naar de (UBO van de) Member.

Op de Website is de volledige Privacy-Verklaring in te zien.

Betalingen

 1. Betaaltermijn, incasso en indexering

De betaaltermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Betaling vindt plaats door middel van de via de Website gekozen betaalmethode. In het geval van automatische incasso zal de inning uiterlijk op de eerste dag van de maand geschieden. De maandelijkse betalingsverplichting van de Member wordt jaarlijks, per 1 januari, verhoogd met een procentueel bedrag over de betalingsverplichting van het voorgaande jaar. De procentuele verhoging is gelijk aan de verhoging van de CPI-index, zoals gepubliceerd door het CBS. Verhogingen van de kosten van leveringen en diensten worden ofwel op gelijke wijze verhoogd, ofwel aan de Member doorbelast op grond van de (verhoogde) vergoeding die HNK aan de ingeschakelde dienstverlener/ leverancier verschuldigd is. Alternatieve betaalafspraken zijn op individuele basis beschikbaar. De meest actuele prijzen staan op de Website.

 1. Niet, niet tijdige of niet volledige betaling

In het geval een Member voor meer dan 30 dagen in verzuim is met het voldoen aan een betalingsverplichting, is HNK gerechtigd de Gebruiker niet langer toe te laten tot de HNK-Locatie. Ook is HNK alsdan gerechtigd de overeenkomst wegens tekortkoming in de nakoming te ontbinden. Het opschorten van verplichtingen door HNK en/of de ontbinding van de overeenkomst, laat de betalingsverplichting van de Member onverlet. In alle gevallen waarin HNK een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de Member doet uitbrengen, of ingeval van procedures tegen de Member om nakoming van de overeenkomst te dwingen, is de Member verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan HNK te voldoen.

Einde van de overeenkomst

 1. Einde overeenkomst

De overeenkomst kan worden beëindigd op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, is de overeenkomst door zowel HNK als de Member opzegbaar met gebruikmaking van een opzegtermijn van tenminste één maand. Opzegging kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een kalendermaand, waarmee wordt bedoeld dat de overeenkomst nimmer op een ander moment door opzegging kan eindigen dan de laatste kalenderdag van de maand (met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand).

 1. Onmiddellijke beëindiging

HNK kan de overeenkomst op elk tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder een opzegtermijn in acht te behoeven nemen: • insolventie van de Member; • waar dat in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.

 1. Annulering

Het annuleren van een reeds geplaatste reservering is kosteloos mogelijk tot maximaal 24 uur voorafgaand aan de tijd en datum waarvoor de reservering is gemaakt. Het annuleren vindt plaats in de app omgeving en/of bookingstool via de Website. In het geval van annuleren later dan 24 uur van tevoren, is de volledige prijs van de reservering verschuldigd (te vermeerderen met belastingen).

Varia

 1. Rangorde

De overeenkomst gaat in rang boven het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Wijkt de overeenkomst niet af van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, dan geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

 1. Slotbepaling

Indien een deel van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen tussen partijen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 1. Nederlands Recht

Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, niettegenstaande het recht van een partij op hoger beroep en/of cassatie.

This translation is meant as an informal translation only. This translation can only be used in combination with and as explanation of the Dutch text. In the event of a disagreement or dispute relating to the interpretation of the English text the Dutch text will be binding.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR MEMBERSHIPS

General

 1. Concepts used

"General Terms and Conditions": These general terms and conditions that apply to the agreement involving the purchase of a Membership, as well as to deliveries and services from HNK.

"VAT": Value added tax as referred to in the Dutch Turnover Tax Act 1968, tax imposed in accordance with Directive 2006/112 and/or any other value added tax

"Fair Use": The fair use policy applied by HNK, as set out in Article 10 of these General Terms and Conditions

"User": The natural person authorised by the Member to use a Workplace within HNK.

"HNK": HNK Vastgoed B.V. or an entity affiliated with HNK Vastgoed B.V.

"HNK Locations": The locations owned by HNK within which the Memberships are valid. HNK reserves the right to change the number of locations. A list of current locations can be found on the Website.

"Internal Regulations": The internal regulations applicable to the User, which may differ per HNK Location.

"Member": HNK's contractual counterparty, being the customer of the Membership.

"Membership": The type of service purchased by the Member from HNK for the benefit of a User or Users. The choice for the type of Membership is made via the Website and is laid down in the agreement.

"Privacy Statement": The Privacy Statement applicable between HNK, the Member and the User, which describes which personal data is processed by HNK, on what basis and for what purpose. The Privacy Statement is published on the Website.

"Website": www.hnk.nl

"Workplace": An ergonomically designed workplace, a meeting room and/or a workspace for a day.

Agreement

 1. Agreement formation (the "Membership")

The Member fills in the requested data via the Website and selects the desired Membership. By agreeing on the Website to the selected Membership, to the Privacy Statement and these General Terms and Conditions, and by clicking on the appropriate online button, there is an offer and acceptance and an agreement is concluded between the Member and HNK. Each payment obligation of the Member arises under the agreement (method of payment and exact payment moment depends on the chosen Membership) and/or through the use of additional deliveries and services. The Member receives a written confirmation of the agreement by e-mail sent to the e-mail address specified by the Member. These General Terms and Conditions and the Privacy Statement apply to this concluded agreement. The agreement qualifies as an agreement for the provision of services and in no way as a rental agreement.

 1. Relationship HNK, Member and User

The agreement is concluded between HNK and the Member. The User is a natural person authorised by the Member who actually uses a Workplace within an HNK Location and/or purchases additional deliveries and services. The Member guarantees that the User will comply with the applicable local laws and regulations and with these General Terms and Conditions (including the Fair Use policy and the Internal Regulations). The User must follow the instructions of HNK personnel at an HNK Location. The Member also accepts that in the event that he has a payment obligation towards HNK when the User purchases additional deliveries and services within an HNK Location. The Member is fully liable for (the consequences of) the actions of a User.

 1. Which services fall within a Membership

HNK will make a Workplace available to the User on the basis of availability within the HNK Locations. There is no right to a fixed Workplace (see also the Internal Regulations). Use of the Workplace is based on availability and includes energy consumption and internet (based on Fair Use). Use of the Workplace within an HNK Location is based on availability and reservation in advance. The same applies to additional deliveries and services within an HNK Location. The reservation takes place in the app environment and/or booking tool via the Website. More information about the app / bookings can be found on the Website.

 1. Additional deliveries and services

The Member or the User, respectively, can purchase additional deliveries and services at an HNK Location. The available deliveries and services may depend on the specific HNK Location and availability. The deliveries and services available per HNK Location are shown on the Website and may be subject to change. HNK is entitled to adjust the price for deliveries and services, for example if suppliers charge a higher price to HNK.

 1. Transferability

The Member cannot transfer the Membership in whole or in part to a third party. The Member is also not allowed to transfer individual rights or obligations to a third party. This clause has effect under property law as referred to in Section 82 paragraph 2 of Book 3 of the Dutch Civil Code (CC). HNK is authorised to transfer the Membership to a third party in whole or in part. HNK will only transfer the Membership to a third party of good name and reputation.

Use

 1. Office use

The Workplace may only be used by a User for office purposes. It is expressly not permitted to specify the address of the HNK Location as a correspondence address or postal address. Nor is it permitted to state the HNK Location in the trade register of the Chamber of Commerce as the actual and/or legal place of business. These prohibitions apply to both the Member and the User. HNK actively enforces this prohibition. In the event of non-compliance, HNK can terminate the Membership immediately in writing by giving notice.

 1. HNK – Opening hours

Use of a Workplace by a User takes place during the opening hours of an HNK Location. The opening hours are listed on the Website and may be subject to change (also with regard to maintenance work and/or calamities, for example).

 1. Internal regulations

The User must behave in such a way that no nuisance is caused. These and other internal regulations are laid down in the Internal Regulations. The Internal Regulations apply within the HNK Locations. The Member as well as the User are bound by them. The applicable Internal Regulations are available for inspection with the location manager at each HNK Location and can also be viewed in the app environment. The Internal Regulations may be subject to change.

 1. Fair Use

Use of the Workplace (including utilities and internet) and deliveries and services are made on the basis of Fair Use. This means, according to HNK, that the User makes reasonable use of the (digital) resources made available, reasonable given the nature of the use (Workplace in a business office environment, work-related) and comparable to the amount of use of (digital) resources of an average User. In the event that HNK is of the opinion that there is no fair use, this will be reported on site. If the behaviour is not changed after the notification, a written warning to the User and Member will follow. If the use is again not adjusted as a result of the written notification, HNK reserves the right to deny the User access to HNK Locations.

 1. Service Level

HNK makes every effort to make the Workplace functionally available to the User (which also includes a functional internet access point/wifi). In addition, HNK makes an effort to deliver the additional deliveries and services at the agreed times, or otherwise as soon as possible. Despite HNK's efforts, it is possible that the Workplace and/or the additional deliveries and/or services are not or not completely available and/or not available on time incidentally. This may happen in case of a calamity, maintenance (corrective or preventive), force majeure and/or unforeseen circumstances, etc. In the event of non-availability, incomplete and/or untimely availability, HNK will endeavour to offer the User an alternative Workplace within the HNK Location or to provide additional deliveries and services or have them delivered from another HNK Location. This may, despite HNK's reasonable efforts, be at a different time than initially agreed. HNK is not liable for the non-availability, incompleteness and/or untimely availability of a Workplace (which also includes the non-availability or insufficient availability of internet access/wifi). Nor is HNK liable for the non-availability, incompleteness and/or untimely availability of additional deliveries and services (which HNK largely purchases from third parties).

 1. Liability

In addition to other agreements in these Terms and Conditions regarding liability, any liability of HNK for consequential damages is excluded. Consequential damage is understood to mean damage that is not a direct result of the event that caused the damage. Examples include: loss of profit, loss of turnover, loss of production, damage to data, depreciation (including loss of savings, loss of tax benefits, etc.). Any liability of HNK is limited to a maximum of the sum of the Membership fee paid by the Member to HNK on an annual basis (January – December), with a maximum of €25,000.

 1. Internet access point - wifi

HNK provides wireless internet via an open/public network for the use of the Workplace by the User. It is up to the User to take the necessary security measures (such as encryption and anti-virus protection) that the User deems necessary. HNK is not liable for damage to ICT systems and hardware of the Member/User.

 1. Insurances

The Member has an adequate company liability insurance on which the interests of the User are also insured. HNK is not liable for damage to and/or theft of property of the User and/or the Member.

Member screening and privacy

 1. Screening

Pursuant to governance laws and regulations applicable to HNK, HNK must perform certain specific checks and/or conduct research on the Member as part of the customer acceptance process. Insofar as applicable, under the Dutch Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Wwft), HNK may carry out a client survey for certain types of services. HNK may also be obliged to investigate possible unusual transactions. In that context, HNK must determine who is the ultimate owner ("Ultimate Beneficial Owner" or "UBO”) of the Member. These checks are carried out by HNK at the time of entering into the agreement, but also during its term. The Member cooperates with HNK's investigations. If prior and/or regular investigation show that HNK has objections against the Member, HNK reserves the right not to conclude the agreement with the Member or to (prematurely) terminate the agreement with immediate effect. Where necessary, HNK may decide to report this to the Financial Intelligence Unit (www.fiu-nederland.nl). If HNK does not enter into the agreement on this ground or terminates it with immediate effect, it will not owe any compensation.

 1. Personal data

HNK processes personal data. HNK has personal data because the Member and/or the User provides this to HNK for the purpose of executing the agreement. HNK is authorised to process, share and transfer personal data of the Member and the User to third parties, provided that this takes place: a) for the implementation of this agreement, including the provision of personal data to maintenance parties and/or service providers with whom HNK has concluded an agreement for the implementation of the agreement with the Member; b) in order to give the Member as well as the User access to the HNK app, whereby the Workplace as well as additional deliveries and services can be reserved; c) to provide information about new or useful products, deliveries and services of HNK or other organisations that HNK deems interesting for the Member/User in the context of the use of a Workplace; d) to comply – if applicable – with the Wwft and/or screening obligations concerning the (UBO of the) Member.

The full Privacy Statement can be viewed on the Website.

Payments

 1. Direct debit and indexing

The term of payment is 14 calendar days. Payment is made by means of the payment method chosen via the Website. In the case of direct debit, the collection will take place no later than the first day of the month. The monthly payment obligation of the Member is increased annually, as of 1 January, by a percentage over the payment obligation of the previous year. The percentage increase is equal to the increase in the CPI index, as published by Statistics Netherlands. Increases in the costs of deliveries and services are either increased in the same way or passed on to the Member on the basis of the (increased) fee that HNK owes the engaged service provider/supplier. Alternative payment arrangements are available on an individual basis. The most current prices are on the Website.

 1. Non, late or incomplete payment

In the event that a Member fails to meet a payment obligation for more than 30 days, HNK can revoke the access rights of the User to the HNK Location. HNK is then also authorised to terminate the agreement due to a failure to comply. The suspension of obligations by HNK and/or the dissolution of the agreement does not affect the payment obligation of the Member. In all cases in which HNK must issue summons, a notice of default or a writ to the Member, or in cases in which HNK must initiate proceedings against the Member to enforce fulfilment of the agreement, the Member will be required to pay all corresponding (judicial and extrajudicial costs) to HNK.

End of the agreement

 1. End of the agreement

The agreement can be terminated in the manner as agreed in the agreement. Unless agreed otherwise, the agreement can be terminated by both HNK and the Member with a notice period of at least one month. Termination can only take place at the end of a calendar month, which means that the agreement can never be terminated at any other time than the last calendar day of the month (with due observance of a notice period of at least one month).

 1. Immediate termination

HNK can terminate the agreement at any time and with immediate effect, without having to observe a notice period: • in the case of insolvency of the Member; • where this is arranged in these General Terms and Conditions.

 1. Cancellation

A reservation can be cancelled, free of charge, up to 24 hours prior to the time and date for which the reservation is made. Cancellation should take place in the app environment and/or booking tool via the Website. In case the reservation is cancelled later than 24 hours, the full amount of the reservation is due and payable (to be increased with taxes).

Miscellaneous

 1. Order of precedence

The agreement takes precedence over the provisions of these General Terms and Conditions. If the agreement does not deviate from the provisions of these General Terms and Conditions, the provisions of the General Terms and Conditions will apply.

 1. Final provision

If part of the agreement or these General Terms and Conditions proves to be void or voidable, this will not affect the validity of the remaining part of the agreement and these General Terms and Conditions. Instead of the void or voided part, that which the parties would have agreed on in a valid manner had they been aware of the void provision or voidability of the provision that matches the intentions of the parties to the greatest extent possible, will apply.

 1. Dutch law

Dutch law applies to the agreement and these General Terms and Conditions. Disputes will be settled by the competent court of the Amsterdam District Court, notwithstanding the right of a party to appeal to a higher court and/or to the Supreme Court.